Завдання. За вихідними даними з табл
Обмен учебными материалами


Завдання. За вихідними даними з таблЗа вихідними даними з табл. 7 необхідно розробити туристську подорож і оформити наступні документи:

1. Технологічна карта туристської подорожі

2. Графік завантаження туристського підприємства

3. Інформаційний листок до путівки туристської подорожі

4. Паспорт траси походу.

Таблиця 7 - Вихідні дані для проектування траси походу

№ варіанта Вид туризму Регіон Категорія складності Кількість днів Кількість туристів у групі Пішохідний Харківська обл. Велосипедний Крим Лижний Карпати Водний Харківська обл. Р. Сіверський Донець Пішохідний Гірський Крим Велосипедний Харківська обл. Водний Карпати, р. Білий Черемош Пішохідний Лісисті Карпати

4.2. Методичні вказівки до виконання завдання

Для виконання завдання групу розділяють на підгрупи з 4 студентів. Викладач призначає керівника групи. Обов’язки серед студентів у групі розподіляє керівник групи, виходячи з рівних трудовитрат учасників групи на виконання завдання.

Кожній групі необхідно виконати проектування туристської подорожі згідно вихідних даних за варіантом з табл. 7 і нормативних даних наведених у табл. 8. Варіант вихідних даних обирають за номером групи, який призначає викладач.


Таблиця 8. - Основні нормативи спортивних туристських походів

Вид туризму і характеристика походів Категорійні походи (категорія складності – к.с.) Некатегорійні походи (ступінь складності – ст. с.) I к. с. II к.с. III к. с. IV к. с. V к. с. VI к. с. 1-3 денні 1 ст. с. 2ст. с. 3 ст. с. Тривалість походів у днях (не менше – для ступеневих і категорійних походів) 1-3 3-4 4-6 6-8 Протяжність походів у кілометрах (не менше – для ступеневих і категорійних походів): пішохідних до 30 лижних до 30 гірських до 25 водних (на гребних судах і плотах) до 25 велосипедних 250-300 400-500 600-700 750-800 900-1000 - до 50 на мотоциклах - - - - - на автомобілях - - - - - спелеопоходів (кількість печер) 4-5 1-2 1-2 до 3 3-4 2-3


Кожна підгрупа складає маршрут у довільному масштабі, зображує його схему, на яку наносить нитку основного маршруту, місця зупинок туристської групи в день і в ночі. Для спроектованого маршруту заповнюється необхідна документація. Зразки документів можна знайти в літературі, що рекомендується для виконання даного завдання.

Результати виконаної роботи кожна група оформляє у вигляді групового звіту, в якому наводять усі вищезгадані матеріали з вказівкою виконавця кожного документа. Кожна підгрупа за матеріалами виконаного проекту на практичних заняттях робить доповідь перед групою і захищає розроблений проект.Рекомендована література: [ 8,14,15,18,22].

5. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ДІЛОВОЇ ГРИ ”ВЗАЄМОДІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ”

Ділову гру проводять з метою ознайомлення студентів з документами, що оформлюють при встановленні правових взаємовідносин cуб’єктів туристської діяльності між собою і з органами державного регулювання в галузі туризму.

При підготовці до ділової гри і її проведенні студенти повинні використовувати усі знання одержані під час вивчання даної дисципліни.

Для проведення ділової гри формують підгрупи згідно табл. 9.

Кожна з підгруп виконує завдання згідно з табл. 10.

Таблиця 9 - Перелік підгруп

№ під Групи Підприємство, організація чи установа, яку представляє підгрупа Кількість студентів Туроператор 3 - 5 Турагент 2 - 4 Орган з ліцензування Орган з сертифікації готельних послуг 3 - 5 Орган з сертифікації послуг харчування 3 - 5 Готель Підприємство харчування Автотранспортне підприємство Музей Страхова компанія Група туристів


Для виконання завдання студентам необхідно ознайомитись з пакетом нормативних документів та зразками договорів, що видаються кожній групі на електронному носії.

Кожна з підгруп оформлює необхідні документи згідно з табл. 10 і узгоджує їх з підгрупами, які представляють відповідні підприємства й організації.

Дані, що стосуються характеристики туристських підприємств, готелів, підприємств харчування, тощо, студенти визначають самостійно, користуючись навчальною і періодичною літературою з питань туристського, готельного і ресторанного бізнесу.

Для підведення підсумків і презентації результатів ділової гри відводиться одне практичне заняття, на якому кожна з підгруп виступає з доповіддю в якій звітує про виконану роботу й оформлені документи

Таблиця 10 - Перелік завдань ділової гри за підгрупами

№ підгрупи Підприємство, організація чи установа, яку представляє підгрупа Завдання для підгрупи Документи, які оформлює підгрупа Туроператор Оформити ліцензію, договір з турагентом , договір з готелем, договір з підприємством харчування, договір з автотранспортним підприємством, договір зі страховою компанією, договір з музеєм Ліцензія і договори Турагент Оформити ліцензію, договір з туроператором і договори з туристами Договори Орган з ліцензування Оформити ліцензію для туроператора і тур агента Ліцензії Орган з сертифікації готельних послуг Оформити документи з сертифікації послуг розміщення в готелі Документи згідно з додатком до правил сертифікації послуг розміщення Орган з сертифікації послуг харчування Оформити документи з сертифікації послуг харчування, що надає підприємство харчування Документи згідно додатку до правил сертифікації послуг харчування

Продовження табл. 10

Готель Оформити документи з сертифікації і договір з туроператором Документи з сертифікації і договір Підприємство харчування Оформити документи з сертифікації і договір з туроператором Документи з сертифікації і договір Авто- транспортне підприємство Оформити договір з туроператором Договір на транспортне обслуговування Музей Оформити договір з туроператором Договір на екскурсійне обслуговування Страхова компанія Оформити договір з туроператором Договір на страхування Група туристів Оформити договір з турагентом Договір на тур обслуговування

Результати роботи кожна підгрупа надаює у вигляді звіту, який має титульний аркуш і оформлені документи. На титульному аркуші вказують обсяг роботи, який виконав кожен студент підгрупи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Архипов В.В. Організація ресторанного господарства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма Інкос, 2007. – 280 с.

2. Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма. – К.: Будівельник, 1985. – 104 с.

3. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. – 208 с.

4. Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. проф. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998. – 352 с.

5. Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Перший випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2003. – 271 с.

6. Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Другий випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2004. – 269 с

7. Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / О.П. Ефимова, Н.А. Ефимова: Под ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: Новое знание, 2004. – 392 с. – (Экономическое образование).

8. Краткий справочник туриста / Автор составитель Ю.А.Штюрмер. – 3-е изд. с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1985. – 272 с.

9. Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: Учебное пособие/Под общей редакцией В. К. Федорченко. – К.:Вища шк., 2004.- 346 с.

10. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

11. Медлик С. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Игран; [пер. с англ. А. В. Павлов]. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 239 с.

12. Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: Классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.

13. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа – М; Инфра – М, 2006. – 304 с.

14. Спутник туриста. - 3 – е изд. перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 496 с.

15. Спутник туриста / А.В. Бирюков, И.Я. Брощзе, Б.Е. Владимирский и др.:сост. К.И. Вахлис.–2-е изд., перераб. и доп. – К.:Здоровье, 1991. – 360 с.

16. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А. Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

17. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.

18. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов физ. культ./ Сост. Гонопольский В.И. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240 с.

19. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: – ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 604 с.

20. Филипповский Е.Е., шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: финансы и статистика, 2003. – 176 с.: ил.

21. Школа І.М., ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лошенок І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 546 с.

22. Энциклопедия туриста / Редкол.: Е.И.Тамм, А.Х. Абуков, Ю.Н. Александров и др. М.:Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная